Wariacje sekwencji w PCSK9, Low LDL i ochrona przed chorobą wieńcową serca ad 5

W przeciwieństwie do tego, CHD rozwinęło się tylko u spośród 85 czarnych uczestników (1,2%), którzy mieli mutację nonsensowną (P = 0,008). Według modelowania proporcjonalnego hazardu Cox, współczynnik ryzyka dla CHD wśród nosicieli w porównaniu z nie-nosicielami, po skorygowaniu dla wieku i płci, wynosił 0,11 (przedział ufności 95%, 0,02 do 0,81, P = 0,03). Częstość występowania choroby pozostała istotnie niższa wśród nosicieli niż wśród osób bez wzmożonej aktywności (P <0,05), gdy do modelu dodano nadciśnienie i cukrzycę. Jedynym przewoźnikiem, u którego rozwinął się CHD był czarny człowiek, który był otyły (wskaźnik masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach], 34), miał nadciśnienie (ciśnienie krwi, 186/85 mm Hg) i był palaczem. Miał także poziom lipoprotein Lp (a) powyżej 95. percentyla dla swojej rasy i płci, a także historię rodzinną CHD. Pomimo bardzo niskiego poziomu cholesterolu LDL w osoczu (53 mg na decylitr [1,4 mmol na litr]), zmarł w wieku 68 lat, w ciągu 24 godzin po pierwszym zawale mięśnia sercowego. Tabela 2. Tabela 2. Allele kodowania R46L PCSK9 i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego wśród 9524 białych osób w badaniu. Rycina 2. Rycina 2. Rozkład poziomów cholesterolu LDL w osoczu (panel A) i częstość występowania zdarzeń wieńcowych (panel B) wśród białych pacjentów, w zależności od obecności lub braku allelu PCSK946L. W panelu A rozkład poziomów cholesterolu LDL w osoczu na poziomie wyjściowym wśród 9223 białych osobników, którzy nie mieli allelu PCSK946L (u góry) porównano z rozkładem poziomów wśród 301 białych osobników, którzy byli heterozygotyczni lub homozygotyczni pod względem tego allelu (dno ). Panel B pokazuje odsetek uczestników z tych dwóch grup, u których nie stwierdzono objawów choroby wieńcowej przed leczeniem, u których rozwinęła się choroba wieńcowa podczas 15-letniego okresu obserwacji. Aby przeliczyć wartości dla cholesterolu LDL na milimole na litr, pomnóż przez 0,02586.
Częstość występowania heterozygotyczności PCSK946L wynosiła 3,2% wśród białych osób (tabela 2) i 0,7% wśród osób rasy czarnej. W sumie osiem białych osobników było homozygotycznych pod względem allelu PCSK946L. Wiek, rozkład płci, wskaźnik masy ciała i częstość występowania nadciśnienia, cukrzycy i palenia nie różniły się istotnie pomiędzy białymi osobnikami z allelem PCSK946L i bez niego (Tabela 2). Jak zaobserwowano dla mutacji nonsensownych, substytucja R46L była związana ze znaczącym obniżeniem poziomów cholesterolu całkowitego w osoczu (9 procent) i cholesterolu LDL (15 procent). Średni poziom cholesterolu LDL w osoczu był nieco niższy wśród 8 białych osób, które były homozygotyczne pod względem allelu PCSK946L niż u 293 białych osób, które były heterozygotami (112 . 46 mg na decylitr [2,9 . 1,2 mmol na litr] w porównaniu z 116 . 33 mg na decylitr [3,0 . 0,8 mmol na litr]); w związku z tym obie grupy zostały połączone w kolejne analizy. Rozkład poziomów cholesterolu LDL w osoczu u osób heterozygotycznych lub homozygotycznych względem allelu kodującego R46L przesunięto w kierunku niższych poziomów (Figura 2A), chociaż wielkość przesunięcia była mniejsza niż obserwowana w przypadku mutacji nonsensownych (Figura 1A).
Pomimo bardziej umiarkowanego efektu obniżania LDL, allel PCSK946L był związany ze znacznym zmniejszeniem częstości występowania CHD (Figura 2B)
[podobne: zoz ursynów, szpital inowrocław poradnie, terapia czynnikami wzrostu ]
[podobne: szpital inowrocław poradnie, dary anioła miasto popiołów cda, domowy sposób na biegunkę ]