Augmentacja leków po niepowodzeniu SSRI na depresję cd

Równoczesne leczenie było prowadzone tak, jak to opisano w innym miejscu. 6 Protokół leczenia obejmował pomiar objawów i skutków ubocznych podczas każdej wizyty w klinice, aby zapewnić jakość opieki (opieka oparta na pomiarach). Pomiary kliniczne
Zebrano informacje dotyczące podstawowych cech klinicznych i demograficznych, skutków ubocznych i zdarzeń niepożądanych, jak opisano w innym miejscu.8 Pierwotny wynik – remisja objawów – został określony jako wynik 7 lub mniej w 17-punktowej skali oceny Hamiltona dla Depresja15 (HRSD-17). Wyniki mogą wynosić od 0 do 52, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą depresję. Wyniki zostały uzyskane przez niezależnych, wyszkolonych i certyfikowanych oceniających wyniki badań, którzy nie byli świadomi zadań leczenia pacjentów i wykorzystali oparte na telefonie, ustrukturyzowane wywiady (w języku angielskim lub hiszpańskim) z uczestnikami przy wejściu do i na końcu tego badania. Drugorzędne wyniki obejmowały wskaźniki odpowiedzi na leczenie (zdefiniowane jako zmniejszenie o 50 procent lub więcej od wyjściowego wskaźnika szybkiego spisu objawów depresyjnych – ocena własna [QIDS-SR-16] pod koniec tego badania) i remisja (określone jako wynik końcowy 5 lub mniej na końcu tego badania), na podstawie wyników QIDS-SR-16 uzyskanych podczas każdej wizyty leczniczej (zakres od 0 do 27) .16,17
Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące przedstawiono w sposób opisany przez Rusha i in. 8. Modele regresji logistycznej wykorzystano do porównania wskaźników remisji (według wyników HRSD-17 i QIDS-SR-16) oraz odpowiedzi (według wyników QIDS-SR-16), po skorygowaniu o wpływ regionalnych ośrodków leczenia-akceptowalności, 8 i podstawowych cech, które nie zostały zrównoważone w grupach leczonych. Było siedem możliwych warstw akceptowalności leczenia, które zostały zawalone na trzy kategorie (augmentacja leków, leczenie farmakologiczne lub augmentacja kognitywna i inne) ze względu na niewielką liczbę pacjentów w kilku warstwach. Jeśli brakowało ostatecznych wyników HRSD-17, założono, że brak jest remisji (zgodnie z definicją w pierwotnym planie analizy) .6 Analizy wrażliwości, które przeprowadzono przy użyciu dwóch metod imputacji dały wyniki zgodne z tym założeniem .8 Z wykorzystaniem danych dotyczących wizyt w klinice, czasów do pierwszej remisji (ustalonej na podstawie wyniku QIDS-SR-16 poniżej 6) i pierwszej odpowiedzi (redukcja o 50 procent lub więcej w stosunku do wartości wyjściowej QIDS-SR- 16 punktów) zostały zdefiniowane jako pierwszy zaobserwowany punkt. Testy log-rank porównywały łączną proporcję pacjentów bez remisji i odpowiedzi w dwóch grupach leczenia.
Wszystkie analizy skuteczności i bezpieczeństwa przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia (tj. Analizy obejmowały wszystkich pacjentów losowo przydzielonych do każdej grupy leczenia, niezależnie od przestrzegania protokołu, faktycznego leczenia otrzymanego lub późniejszego wycofania się z ocen, leczenia, protokołu odchylenia lub wszystkie z nich) .18
Wyniki
Pacjenci
Ogółem 1439 uczestników zapisało się na drugi etap leczenia (poziom 2) badania STAR * D po wystąpieniu nietolerancji na citalopram lub nie doszło do remisji z użyciem tego czynnika
[więcej w: szpital górniczy sosnowiec poradnie, jak wyglądają badania do pracy, fizjoterapia opinie o zawodzie ]
[patrz też: zoz ursynów, fizjoterapia na czym polega, szampon do wrażliwej skóry głowy ]